Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu


RGG.72241-3/2010

 

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm)

 

ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

po bezskutecznym I przetargu odbytym w dniu 10.03.2010 r.

 

 

1/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/4 o pow. 0,1037 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 17993.00 zł

Słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 22% .

 

2/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/5 o pow. 0,1304 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 22626.00 zł

Słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 22% .

 

3/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/22 o pow. 0,2025 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35136.00 zł

Słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 22% .

 

4/ Lokal mieszkalny Nr 1 o pow. użytkowej 51,97 m? położony w budynku przy ul. Pomorskiej 2 w Suchaniu ( z przynależną do lokalu piwnicą nr 1 o pow. 22,91 m?) wraz z udziałem w gruncie działki nr 44/1 o pow. 0,2445 ha wynoszącym 1906/10000 cz. położonej w Obr. 1 m. Suchań , uwidoczniony w KW SZ1T/00093995/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udz. w gruncie wynosi: 74.745,00 zł

w tym wartość lokalu: 62.470,00 zł

Słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć

złotych.

5/ Lokal mieszkalny Nr 3 o pow. użytkowej 60,95 m? położony w budynku przy ul. Pomorskiej 2 w Suchaniu ( z przynależną do lokalu piwnicą nr 3 o pow. 18,19 m?) wraz z udziałem w gruncie działki nr 44/1 o pow. 0,2445 ha wynoszącym 2014/10000 cz. położonej w Obr. 1 m. Suchań , uwidoczniony w KW SZ1T/00093995/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udz. w gruncie wynosi: 84.784,00 zł

w tym wartość lokalu: 71.794,00 zł

Słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery

złote.

 

6/ Lokal mieszkalny Nr 4 o pow. użytkowej 48,40 m? położony w budynku przy ul. Pomorskiej 2 w Suchaniu ( z przynależną do lokalu piwnicą nr 4 o pow. 10,83 m?) wraz z udziałem w gruncie działki nr 44/1 o pow. 0,2445 ha wynoszącym 1507/10000 cz. położonej w Obr. 1 m. Suchań , uwidoczniony w KW SZ1T/00093995/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udz. w gruncie wynosi: 68.368,00 zł

w tym wartość lokalu: 58.648,00 zł

Słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych.

 

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 20 maja 2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. Nr 38

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 20.05.2010 r.” w terminie najpóźniej do 17.05.2010 r. przed przetargiem.

 

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Pyrzycko-Stargardzkiego BS O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg i uchyli

się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

po jego zamknięciu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce

nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął do pkt. 1, 2, 3 - 16.09.2009 r. do pkt . 4,5, 6 - 26.01.2010 r.

 

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i

upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. wpłata jednorazowa w gotówce, obligacjach, papiery wartościowe, weksle ,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie

nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr 38 lub 39 ( telefon 091/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Suchań, dnia 15.04.2010 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 15.04.2010 r. do 14.05.2010 r.,

opublikowano na stronie internetowej www.bip.suchan. pl.

oraz publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogA_oszenie_o_przetargu_na_tablicA__ogA_..doc (DOC, 58KB) 2010-04-16 10:09:45 493 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 16-04-2010 10:09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 23-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 16-04-2010 10:11:26