Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/227/10 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2010

Uchwała Nr XXVI/227/10

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 2 lutego 2010r.

 

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2010.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591: z 2002r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r  Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759 ; z 2005r  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006  Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458: z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241) – uchwala się, co następuje:

 

 

            § 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę    12.355,79  zł.     

następująco:

 

1)    ZWIĘKSZYĆ  PLAN   DOCHODÓW:

 

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                                                                         - 355,79 zł.

 

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0690 – Wpływy z różnych opłat

                                                                                                                      - 8.000,00 zł.

 

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

                                                                                                                      - 4.000,00 zł.

 

 

2)    ZWIĘKSZYĆ  PLAN   WYDATKÓW:

 

- w dziale  900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 4300 – Zakup usług pozostałych

                                                                                                                      - 8.355,79 zł.

 

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4300 – Zakup usług pozostałych

                                                                                                                      - 4.000,00 zł.      

 

 

            § 2 Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy   w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę    8.500,00  zł.

następująco:

 

1)    ZWIĘKSZYĆ   PLAN  DOCHODÓW:

 

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe,    § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

                                                                                                                      - 8.500,00 zł.

                                                                                             

 

2)    ZWIĘKSZYĆ  PLAN  WYDATKÓW:

 

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe,   § 4300 – Zakup usług pozostałych                                                          -   8.500,00 zł.

 

 

            § 3. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę     79.298,20 zł.

następująco :

 

            1) ZWIĘKSZYĆ   PLAN   DOCHODÓW :

 

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

                                                                                                                      - 6.644,20 zł.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                       - 68.615,00  zł.

 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                     - 4.039,00 zł.

 

            2) ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW :

 

- w dziale w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 3119 – Świadczenia społeczne – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – w ramach udziału własnego  do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według projektu systemowego pt. ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”                          - 6.644,20 zł.

 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – w ramach dotacji rozwojowej do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według projektu systemowego pt.: ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim’’                                                   - 6.154,00  zł.

 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – w ramach udziału krajowego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według projektu systemowego pt. ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”                           - 362,00 zł.

 

 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 4118 – Składki na ubezpieczenie społeczne  – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – w ramach dotacji rozwojowej do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według projektu systemowego pt.: ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim’’                                                   - 1.422,00 zł.

 

-- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne  – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – w ramach udziału krajowego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według projektu systemowego pt. ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”                           - 84,00 zł.

 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 4048 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne  – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – w ramach dotacji rozwojowej do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według projektu systemowego pt.: ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim’’                                                                                             - 1.613,00 zł.

 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 4049 –Dodatkowe wynagrodzenie roczne -Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – w ramach udziału krajowego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według projektu systemowego pt. ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim                                 - 95,00 zł.

 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 4128 – Składki na Fundusz Pracy  – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – w ramach dotacji rozwojowej do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według projektu systemowego pt.: ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim’’                                                                                              - 180,00   zł.

 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 4129 – Składki na Fundusz Pracy  – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – w ramach udziału krajowego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według projektu systemowego pt. ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”                                                            - 10,00  zł.

 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia  – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – w ramach dotacji rozwojowej do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według projektu systemowego pt.: ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim’’                                                                                          - 5.667,00  zł.

 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia  – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – w ramach udziału krajowego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według projektu systemowego pt. ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”                           - 333,00  zł.

 

-  w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 4308 – Zakup usług pozostałych   – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – w ramach dotacji rozwojowej do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według projektu systemowego pt.: ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim’’                                                                                         - 53.482,00 zł.

 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 4309 – Zakup usług pozostałych  – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – w ramach udziału krajowego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według projektu systemowego pt. ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”                                                      - 3.252,00 zł.

 

 

            § 4. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr  XXV/211/09 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie limitów wydatków Gminy Suchań na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych, otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

            § 5. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/211/09 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie limitów wydatków Gminy Suchań na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych,  otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

            § 6. Skreśla się załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/211/09  Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Suchań w 2010 r.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

 

            § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                               

 

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                        Ryszard Warszawski                 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 UchwaA_a_Rady_Luty_Office_Word.docx (DOCX, 16KB) 2010-02-23 14:13:20 366 razy
2 zaA_A_czniki_Nr_1__2010._Nr_1_it_.xls (XLS, 79KB) 2010-02-23 14:13:20 376 razy
3 zaA_A_cznik2_Luty_i.xls (XLS, 67KB) 2010-02-23 14:13:20 343 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Kucharczyk 23-02-2010 14:13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Kucharczyk 23-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Kucharczyk 23-03-2010 11:17:18