Burmistrz Suchania ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm)

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości :

1/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/1 o pow. 0,1198 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20787.00 zł

Słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 22% .

2/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/2 o pow. 0,1077 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 18687.00 zł

Słownie: osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 22% .

3/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/4 o pow. 0,1037 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 17993.00 zł

Słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 22% .

4/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/5 o pow. 0,1304 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 22626.00 zł

Słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 22% .

5/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/22 o pow. 0,2025 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35136.00 zł

Słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 22% .

6/ Lokal mieszkalny Nr 1 o pow. użytkowej 51,97 m² położony w budynku przy ul. Pomorskiej 2 w Suchaniu ( z przynależną do lokalu piwnicą nr 1 o pow. 22,91 m²) wraz z udziałem w gruncie działki nr 44/1 o pow. 0,2445 ha wynoszącym 1906/10000 cz. położonej w Obr. 1 m. Suchań , uwidoczniony w KW SZ1T/00093995/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udz. w gruncie wynosi: 74.745,00 zł

w tym wartość lokalu: 62.470,00 zł

Słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć

złotych.

7/ Lokal mieszkalny Nr 3 o pow. użytkowej 60,95 m² położony w budynku przy ul. Pomorskiej 2 w Suchaniu ( z przynależną do lokalu piwnicą nr 3 o pow. 18,19 m²) wraz z udziałem w gruncie działki nr 44/1 o pow. 0,2445 ha wynoszącym 2014/10000 cz. położonej w Obr. 1 m. Suchań , uwidoczniony w KW SZ1T/00093995/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udz. w gruncie wynosi: 84.784,00 zł

w tym wartość lokalu: 71.794,00 zł

Słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery

złote.

8/ Lokal mieszkalny Nr 4 o pow. użytkowej 48,40 m² położony w budynku przy ul. Pomorskiej 2 w Suchaniu ( z przynależną do lokalu piwnicą nr 4 o pow. 10,83 m²) wraz z udziałem w gruncie działki nr 44/1 o pow. 0,2445 ha wynoszącym 1507/10000 cz. położonej w Obr. 1 m. Suchań , uwidoczniony w KW SZ1T/00093995/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udz. w gruncie wynosi: 68.368,00 zł

w tym wartość lokalu: 58.648,00 zł

Słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 10 marca 2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. Nr 38

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 10.03.2010 r.” w terminie najpóźniej do 07.03.2010 r. przed przetargiem.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Pyrzycko-Stargardzkiego BS O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

Wadium wniesione na przetarg:

  •  przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg i uchyli

się od zawarcia umowy notarialnej,

  • zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

po jego zamknięciu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce

nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął do pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 16.09.2009 r. do pkt . 6, 7, 8 26.01.2010 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i

upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. wpłata jednorazowa w gotówce, obligacjach, papiery wartościowe, weksle ,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie

nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr 38 lub 39 ( telefon 091/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Suchań, dnia 29.01.2010 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 29.01.2010 r. do 27.02.2010 r.,

opublikowano na stronie internetowej www.bip.suchan. pl.

oraz publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym.

Dodatkowych informacji można uzyskać w UM pok. 39 lub pod numerem telefonu /91/ 5 624 015.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 29-01-2010 10:24:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 30-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 29-01-2010 14:11:51