Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


RGG.72241-11/2009

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm)

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości :

1/ Nieruchomość gruntowa niezabudowana ( przeznaczona do zabudowy), oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 308/3 o pow. 0,1055 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 18.572,00

Słownie: osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości

22% .

2/ Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 262/4 o pow. 0,30 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00040251/9 położona w obrębie Słodkowo gm. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10.001,00

Słownie: dziesięć tysięcy jeden złotych 00/100.

Przedmiotowe nieruchomości są wolna od obciążeń i zobowiązań.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 23 listopada 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. Nr 38

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 23.11.2009 r.” w terminie najpóźniej do 20.11.2009 r. przed przetargiem.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Pyrzycko-Stargardzkiego BS O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg i uchyli

się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

po jego zamknięciu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce

nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął do pkt.1 16.09.2009 r. do pkt2 12.08.2009

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i

upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. wpłata jednorazowa w gotówce, obligacjach, papiery wartościowe, weksle ,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie

nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr 38 lub 39 ( telefon 091/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Suchań, dnia 20.10.2009 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 20.10.2009 r. do 20.11.2009 r.,

opublikowano na stronie internetowej www.bip.suchan. pl.

oraz publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Kucharczyk 21-10-2009 12:53:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Kucharczyk 05-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Kucharczyk 21-10-2009 12:53:50