Burmistrz Suchania ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę część działki nr 119/2 o pow. 80 m? położona obr.2 m. Suchań


RGG.72243-2/2009

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603)

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości.

1/ część działki nr 119/2 o pow. 80 m? położona obr.2 m. Suchań,

z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

Cena wywoławcza za 1 m? gruntu wynosi - 0.06 zł/m? + 22% VAT

rocznie.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Czynsz za dzierżawę nieruchomości płatny na konto Urzędu Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczy O/Stargard 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010 do 15 maja i 15 listopada każdego roku .

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2009r. o godz.10°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu w sali nr 38 . Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 11.09.2009 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem.

Dodatkowych informacji można uzyskać w UM pok. 39 lub pod nr tel. 5 624 015.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie nieruchomości,

8) podpis oferenta.

Suchań, dnia 10.08.2009 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 10.08.2009 r. do 10.09.2009 r.

oraz opublikowano na stronie internetowej www.suchan.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Kucharczyk 11-08-2009 14:45:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Kucharczyk 09-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Kucharczyk 11-08-2009 14:45:13