Uchwała Nr XX/180/09


Uchwała Nr XX/180/09

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 29 maja 2009r.

w sprawie przystąpienia Gminy Suchań do projektu „Moje gimnazjum - moja szansa” realizowanego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759 ; z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) w związku z art.1 pkt 15 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370 z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Suchań przystąpi do projektu „Moje gimnazjum - moja szansa” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Warszawski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Kucharczyk 21-07-2009 11:55:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Kucharczyk 09-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Kucharczyk 14-10-2009 19:36:39