Uchwała Nr XX/181/09


Uchwała Nr XX/181/09

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 29 maja 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nosowo na lata 2008-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr167, poz.1759 z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175. poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr181, poz.1337, z 2007r. Nr 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1. W uchwale Nr XIII/123/08 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nosowo na lata 2008-2013, zmienionej uchwałą Nr XVII/159/09 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 lutego 2009r., wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: ,,w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nosowo na lata 2008 - 2014”,

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Warszawski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Plan Odnowy Miejscowości Nosowo został zatwierdzony przez Radę Miejską w Suchaniu uchwałą z dnia 2 września 2008r.

Jest to dokument wymagany w przypadku ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych. Obowiązek posiadania tego dokumentu nakłada program Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Dokument ten określa planowane kierunki rozwoju miejscowości Nosowo oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia.

Z w/w programu Gmina Suchań ubiega się o dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie i remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Nosowie wraz z wyposażeniem.

 

Jednakże wymogiem postawionym przez Instytucję Wdrażającą, tj. Urząd Marszałkowski jest opracowanie Planu Odnowy Miejscowości na okres co najmniej 7 lat. tj. od 2008 r. do 2014 r.

 

W związku z powyższym wnoszę o zmianę okresu obowiązywania Planu Odnowy Miejscowości z 2008 - 2013 na 2008 - 2014. Dokument ten stanowić będzie uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Nosowie.

 

Mając na uwadze powyższe proszę o przyjęcia zaproponowanej uchwały.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Kucharczyk 09-07-2009 14:52:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Kucharczyk 09-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Kucharczyk 14-10-2009 19:32:07