Uchwała Nr XX/178/09


Uchwała Nr XX/178/09

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 29 maja 2009r.

w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na zadanie ,, Prowadzenie i obsługę bankową budżetu gminy Suchań

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458: z 2009 r. Nr 52, poz.420) Rada Miejska w Suchaniu uchwala co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy przez Gminę Suchań na okres przekraczający rok budżetowy, której przedmiotem jest ,, Prowadzenie i obsługa bankowa budżetu gminy Suchań na lata 2009-2011” i zaangażowanie na ten cel środków finansowych w wysokości: 45.970 zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) w roku 2009 - 2011.

 

§ 2. Zobowiązanie określone w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych gminy Suchań tj. podatku od nieruchomości

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Warszawski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Kucharczyk 09-07-2009 14:49:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Kucharczyk 09-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Kucharczyk 14-10-2009 19:36:27