Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę


Burmistrz Suchania

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości.

1/ część działki nr 378/7/VI o pow. 320 m2 położona obr. Brudzewice gm. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + 22% VAT

rocznie.

Czynsz za dzierżawę nieruchomości płatny na konto Urzędu Pyrzycko - Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard do 10 każdego miesiąca po otrzymaniu faktury.

W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2009r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu w sali nr 38 (II piętro). Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 16.03 2009 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 13.03.2009 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać w UM pok. 39 lub pod nr tel. 5 624 015.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie nieruchomości,

8) podpis oferenta.

Suchań, dnia 10.02.2009 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 11.02.2009 r. do 12.03.2009 r., publikuje się w tygodniku „ 7 Dni Powiatu Stargardzkiego” oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Kucharczyk 11-02-2009 11:06:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Kucharczyk 23-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Kucharczyk 11-02-2009 11:06:57